Kicking it Olde Sküül! Burgerlib on Github Follow Olde Sküül on Twitter Burgerbecky on LinkedIn Burgerbecky on LinkedIn
Loading...
Searching...
No Matches
Burger::Font4Bit Member List

This is the complete list of members for Burger::Font4Bit, including all inherited members.

BytesBurger::Font4Bit
CharsForPixelWidth(const char *pInput, uint_t uWidth)Burger::Font
Draw(const char *pInput, uintptr_t uLength)Burger::Fontvirtual
DrawChar(uint_t uLetter) overrideBurger::Font4Bitvirtual
DrawNumber(int32_t iInput)Burger::Font
DrawNumber(uint32_t uInput)Burger::Font
DrawString(const char *pInput)Burger::Font
DrawStringAtXY(int iX, int iY, const char *pInput)Burger::Font
DrawStringCenterX(int iX, int iY, const char *pInput)Burger::Font
Font(const Font &)=deleteBurger::Fontprivate
Font(Font &&)=deleteBurger::Fontprivate
Font(Display *pDisplay=0)Burger::Font
Font4Bit(const Font4Bit &)=deleteBurger::Font4Bitprivate
Font4Bit(Font4Bit &&)=deleteBurger::Font4Bitprivate
Font4Bit(Renderer *pRenderer=0)Burger::Font4Bit
g_StaticRTTIBurger::Font4Bitstatic
get_class_name(void) const noexceptBurger::Baseinline
get_StaticRTTI(void) const noexcept overrideBurger::Font4Bitvirtual
GetCount(void) constBurger::Fontinline
GetDisplay(void) constBurger::Fontinline
GetFirstChar(void) constBurger::Fontinline
GetHeight(void) constBurger::Fontinline
GetPixelWidth(const char *pInput, uintptr_t uLength) overrideBurger::Font4Bitvirtual
GetPixelWidthChar(uint_t uLetter)Burger::Font
GetPixelWidthNumber(int32_t iInput)Burger::Font
GetPixelWidthNumber(uint32_t uInput)Burger::Font
GetPixelWidthString(const char *pInput)Burger::Font
GetX(void) constBurger::Fontinline
GetY(void) constBurger::Fontinline
Init(RezFile *pRezFile, uint_t uRezNum, const uint8_t *pPalette, Renderer *pRenderer=0)Burger::Font4Bit
InstallToPalette(RezFile *pRezFile, uint_t uRezNum, const uint8_t *pPalette)Burger::Font4Bit
m_ColorTableBurger::Font4Bitprotected
m_iXBurger::Fontprotected
m_iYBurger::Fontprotected
m_pDisplayBurger::Fontprotected
m_ppDataBurger::Font4Bitprotected
m_pRendererBurger::Font4Bitprotected
m_pRezFileBurger::Font4Bitprotected
m_uCountBurger::Fontprotected
m_uFirstBurger::Fontprotected
m_uHeightBurger::Fontprotected
m_uInvisibleColorBurger::Font4Bitprotected
m_uPixelOffsetBurger::Font4Bitprotected
m_uRezNumBurger::Font4Bitprotected
operator=(const Font4Bit &)=deleteBurger::Font4Bitprivate
operator=(Font4Bit &&)=deleteBurger::Font4Bitprivate
RestoreState(const State_t *pInput)Burger::Font4Bit
SaveState(State_t *pOutput)Burger::Font4Bit
SetColor(uint_t uColorIndex, uint_t uColor)Burger::Font4Bit
SetColorRGBListToPalette(const RGBColorList_t *pRGBList, const uint8_t *pPalette)Burger::Font4Bit
SetDisplay(Display *pDisplay)Burger::Fontinline
SetToPalette(const uint8_t *pPalette)Burger::Font4Bit
SetX(int iX)Burger::Fontinline
SetXY(int iX, int iY)Burger::Fontinline
SetY(int iY)Burger::Fontinline
ShortsBurger::Font4Bit
Shutdown(void)Burger::Font4Bit
UseMask(void)Burger::Font4Bitinline
UseZero(void)Burger::Font4Bitinline
WordsBurger::Font4Bit
~Base() noexcept=defaultBurger::Basevirtual
~Font()Burger::Fontvirtual
~Font4Bit()Burger::Font4Bitvirtual