Kicking it Olde Sküül! Burgerlib on Github Follow Olde Sküül on Twitter Burgerbecky on LinkedIn Burgerbecky on LinkedIn
Loading...
Searching...
No Matches
Burger::DecompressMP3 Member List

This is the complete list of members for Burger::DecompressMP3, including all inherited members.

AddChunk(const uint8_t *pData, uintptr_t uSize)Burger::DecompressMP3
AudioDataPrecedesFrame(void) constBurger::DecompressMP3
BLOCK_TYPE_NORM enum valueBurger::DecompressMP3
BLOCK_TYPE_SHORT enum valueBurger::DecompressMP3
BLOCK_TYPE_START enum valueBurger::DecompressMP3
BLOCK_TYPE_STOP enum valueBurger::DecompressMP3
cCBandsBurger::DecompressMP3static
cDecoderDelayBurger::DecompressMP3static
cEncoderDelayBurger::DecompressMP3static
cFFTIndexBurger::DecompressMP3static
cMaxFrameSizeBurger::DecompressMP3static
cMDCTDelayBurger::DecompressMP3static
cPostDelayBurger::DecompressMP3static
cScaleBlockBurger::DecompressMP3static
cSideSampleLimitBurger::DecompressMP3static
cSizeofBandInfoDiffHashesBurger::DecompressMP3static
cSizeofBandInfoLongDiffHashesBurger::DecompressMP3static
cSizeofBandInfoShortDiffHashesBurger::DecompressMP3static
cSubBandLimitBurger::DecompressMP3static
Decode(int16_t *pOutput, uintptr_t uOutputSize, const uint8_t *pInput, uintptr_t uInputSize, uintptr_t *pProcessed)Burger::DecompressMP3
Decode(float *pOutput, uintptr_t uOutputSize, const uint8_t *pInput, uintptr_t uInputSize, uintptr_t *pProcessed)Burger::DecompressMP3
Decompress(void)Burger::Decompress
DecompressAudio(SoundManager::eDataType uDataType)Burger::DecompressAudioprotected
DecompressMP3(const DecompressMP3 &)=deleteBurger::DecompressMP3private
DecompressMP3(DecompressMP3 &&)=deleteBurger::DecompressMP3private
DecompressMP3()Burger::DecompressMP3
eGranuleBlockType enum nameBurger::DecompressMP3
eMPEGAudioVersionID enum nameBurger::DecompressMP3
eMPEGChannelMode enum nameBurger::DecompressMP3
eMPEGEmphasis enum nameBurger::DecompressMP3
eMPEGLayerDescription enum nameBurger::DecompressMP3
eMPEGModeExtension enum nameBurger::DecompressMP3
eState enum nameBurger::DecompressMP3protected
ExtractXingHeader(uintptr_t uSkipAhead)Burger::DecompressMP3
g_BitrateTablesBurger::DecompressMP3static
g_DataFrameBitrateTablesBurger::DecompressMP3static
g_fDecodeWindowBurger::DecompressMP3static
g_GroupTable3Burger::DecompressMP3static
g_GroupTable5Burger::DecompressMP3static
g_GroupTable9Burger::DecompressMP3static
g_HuffLens32Burger::DecompressMP3static
g_HuffLens33Burger::DecompressMP3static
g_HuffmanCodeHeadersBurger::DecompressMP3static
g_HuffmanLengthTable16_24Burger::DecompressMP3static
g_HuffmanLengthTable2_3Burger::DecompressMP3static
g_HuffmanLengthTable5_6Burger::DecompressMP3static
g_Layer3PresetTablesBurger::DecompressMP3static
g_Layer3ScaleFactors1Burger::DecompressMP3static
g_Layer3ScaleFactors2Burger::DecompressMP3static
g_MP3AntiAliasTermsBurger::DecompressMP3static
g_MP3BandInfoDiffHashesBurger::DecompressMP3static
g_MP3BandInfoLongDiffHashesBurger::DecompressMP3static
g_MP3BandInformationBurger::DecompressMP3static
g_MP3BandInfoShortDiffHashesBurger::DecompressMP3static
g_MP3BandLongLimitsBurger::DecompressMP3static
g_MP3BandShortLimitsBurger::DecompressMP3static
g_MP3BlockType0Burger::DecompressMP3static
g_MP3BlockType1Burger::DecompressMP3static
g_MP3BlockType2Burger::DecompressMP3static
g_MP3BlockType3Burger::DecompressMP3static
g_MP3BlockTypesBurger::DecompressMP3static
g_MP3CompashHashBurger::DecompressMP3static
g_MP3FFTShortWindowBurger::DecompressMP3static
g_MP3FFTWindowBurger::DecompressMP3static
g_MP3GainPow2Burger::DecompressMP3static
g_MP3IntensitySLenBurger::DecompressMP3static
g_MP3Layer2EntriesBurger::DecompressMP3static
g_MP3LongHashBurger::DecompressMP3static
g_MP3MulTable64Burger::DecompressMP3static
g_MP3NormalSLenBurger::DecompressMP3static
g_MP3OneDivTanBurger::DecompressMP3static
g_MP3PhasedBlockType0Burger::DecompressMP3static
g_MP3PhasedBlockType1Burger::DecompressMP3static
g_MP3PhasedBlockType2Burger::DecompressMP3static
g_MP3PhasedBlockType3Burger::DecompressMP3static
g_MP3PhasedBlockTypesBurger::DecompressMP3static
g_MP3Power3Div4Burger::DecompressMP3static
g_MP3PowMono1Burger::DecompressMP3static
g_MP3PowMono2Burger::DecompressMP3static
g_MP3PowStereo1Burger::DecompressMP3static
g_MP3PowStereo2Burger::DecompressMP3static
g_MP3SampleRatesBurger::DecompressMP3static
g_MP3Sqrt2DivTanBurger::DecompressMP3static
g_MP3Sqrt2TanDivTanBurger::DecompressMP3static
g_MP3TanDivTanBurger::DecompressMP3static
g_SampleRateTablesBurger::DecompressMP3static
g_SCFSI_BandTableBurger::DecompressMP3static
g_StaticRTTIBurger::DecompressMP3static
g_TableBurger::DecompressMP3static
get_class_name(void) const noexceptBurger::Baseinline
get_StaticRTTI(void) const noexcept overrideBurger::DecompressMP3virtual
GetBit(void)Burger::DecompressMP3
GetBits(uint_t uBitCount)Burger::DecompressMP3
GetByte(void)Burger::DecompressMP3
GetBytesFromChunks(uintptr_t uSize)Burger::DecompressMP3
GetDataType(void) constBurger::DecompressAudioinline
GetMP3Header(void)Burger::DecompressMP3
GetProcessedInputSize(void) const noexceptBurger::Decompressinline
GetProcessedOutputSize(void) const noexceptBurger::Decompressinline
GetSignature(void) const noexceptBurger::Decompressinline
GetTotalInputSize(void) const noexceptBurger::Decompressinline
GetTotalOutputSize(void) const noexceptBurger::Decompressinline
IsStereo(void) constBurger::DecompressAudioinline
Layer3AudioDataPrecedesFrame(void) constBurger::DecompressMP3
Layer3DecodeFrame(int16_t *pOutput, uintptr_t uOffset)Burger::DecompressMP3
Layer3DecodeFrame(float *pOutput, uintptr_t uOffset)Burger::DecompressMP3
Layer3Dequantize(float *pHybridBuffer, const uint_t *pScaleFactorIndexes, GranuleInfo_t *pGranuleInfo, uint_t uSampleRateIndex, uint_t uBitsPreviouslyParsed)Burger::DecompressMP3
Layer3GetScaleFactors1(uint_t *pScaleFactorIndexes, const GranuleInfo_t *pGranuleInfo)Burger::DecompressMP3
Layer3GetScaleFactors2(uint_t *pScaleFactorIndexes, GranuleInfo_t *pGranuleInfo, uint_t bStereo)Burger::DecompressMP3
Layer3GetSideInfo(void)Burger::DecompressMP3
Layer3GetSideInfoType1(uint_t uChannelCount, uint_t bMSStereo, uint_t uSampleRateIndex)Burger::DecompressMP3
Layer3GetSideInfoType2(uint_t uChannelCount, uint_t bMSStereo, uint_t uSampleRateIndex)Burger::DecompressMP3
Layer3ProcessHybridBuffer(float *pHybridInput, float *pHybridOutput, uint_t uChannel, const GranuleInfo_t *pGranuleInfo)Burger::DecompressMP3
m_bBitStreamNotSyncedBurger::DecompressMP3
m_bDataValidBurger::DecompressMP3
m_bFreeFrameBurger::DecompressMP3
m_bPreviousFreeFrameBurger::DecompressMP3
m_bSideInfoValidBurger::DecompressMP3
m_bStereoBurger::DecompressAudioprotected
m_bVBRHeaderValidBurger::DecompressMP3
m_ByteStreamBuffersBurger::DecompressMP3
m_eDataTypeBurger::DecompressAudioprotected
m_eStateBurger::DecompressMP3protected
m_fHybridBlocksBurger::DecompressMP3
m_FrameHeaderExtBurger::DecompressMP3
m_fSynthBuffersBurger::DecompressMP3
m_iCacheBurger::DecompressMP3protected
m_iEncodingDelayBurger::DecompressMP3
m_iEncodingPaddingBurger::DecompressMP3
m_Layer3SideInfoBurger::DecompressMP3
m_pNextBurger::DecompressMP3
m_pPrevBurger::DecompressMP3
m_pWorkPointerBurger::DecompressMP3
m_uBitIndexBurger::DecompressMP3
m_uCacheSizeBurger::DecompressMP3protected
m_uFrameSizeBurger::DecompressMP3
m_uHybridBlockIndexesBurger::DecompressMP3
m_uInputLengthBurger::Decompressprotected
m_uMP3DataSizeBurger::DecompressMP3
m_uOutputLengthBurger::Decompressprotected
m_uPreviousFramePaddingBurger::DecompressMP3
m_uPreviousFrameSizeBurger::DecompressMP3
m_uRemainingBytesBurger::DecompressMP3
m_uSideInfoSizeBurger::DecompressMP3
m_uSignatureBurger::Decompressprotected
m_uSynthBufferOffsetBurger::DecompressMP3
m_uTotalInputBurger::Decompressprotected
m_uTotalOutputBurger::Decompressprotected
m_uVBRFramesBurger::DecompressMP3
m_uWhichBufferBurger::DecompressMP3
MPEG_EMP_50_15MS enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_EMP_CCITJ17 enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_EMP_NONE enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_EMP_RESERVED enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_LAYER_1 enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_LAYER_2 enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_LAYER_3 enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_LAYER_RESERVED enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_MODE_DUAL_CHANNEL enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_MODE_JOINT_STEREO enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_MODE_MONO enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_MODE_STEREO enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_MODE_UNKNOWN enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_MODEEXT_LR_I enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_MODEEXT_LR_LR enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_MODEEXT_MS_I enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_MODEEXT_MS_LR enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_VERSION_1 enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_VERSION_2 enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_VERSION_2_5 enum valueBurger::DecompressMP3
MPEG_VERSION_RESERVED enum valueBurger::DecompressMP3
New(void)Burger::DecompressMP3static
operator=(const DecompressMP3 &)=deleteBurger::DecompressMP3private
operator=(DecompressMP3 &&)=deleteBurger::DecompressMP3private
Process(void *pOutput, uintptr_t uOutputChunkSize, const void *pInput, uintptr_t uInputChunkLength) overrideBurger::DecompressMP3virtual
ProcessMonoSamples(int16_t *pOutput, uintptr_t uOffset, const float *pBand)Burger::DecompressMP3
ProcessMonoSamples(float *pOutput, uintptr_t uOffset, const float *pBand)Burger::DecompressMP3
ProcessStereoSamples(int16_t *pOutput, uintptr_t uOffset, uint_t uChannel, const float *pBand)Burger::DecompressMP3
ProcessStereoSamples(float *pOutput, uintptr_t uOffset, uint_t uChannel, const float *pBand)Burger::DecompressMP3
RemoveAllChunks(void)Burger::DecompressMP3
RemoveLastChunk(void)Burger::DecompressMP3
Reset(void) overrideBurger::DecompressMP3virtual
ScanForFramePacket(uint_t bFreeMatchMode) constBurger::DecompressMP3
SeekBuffer(uintptr_t uNegativeOffset)Burger::DecompressMP3
SetMono(void)Burger::DecompressAudioinline
SetStereo(void)Burger::DecompressAudioinline
SignatureBurger::DecompressMP3static
STATE_CACHEFULL enum valueBurger::DecompressMP3protected
STATE_INIT enum valueBurger::DecompressMP3protected
~Base() noexcept=defaultBurger::Basevirtual
~DecompressMP3()Burger::DecompressMP3virtual