Kicking it Olde Sküül! Burgerlib on Github Follow Olde Sküül on Twitter Burgerbecky on LinkedIn Burgerbecky on LinkedIn
Loading...
Searching...
No Matches
Burger::LittleEndian Member List

This is the complete list of members for Burger::LittleEndian, including all inherited members.

fixup(T *pOutput) noexceptBurger::SwapEndianinlinestatic
fixup(volatile T *pOutput) noexceptBurger::SwapEndianinlinestatic
fixup_unaligned(T *pOutput) noexceptBurger::SwapEndianinlinestatic
fixup_unaligned(volatile T *pOutput) noexceptBurger::SwapEndianinlinestatic
load(T Input) noexceptBurger::SwapEndianinlinestatic
load_unaligned(T *pInput) noexceptBurger::SwapEndianinlinestatic
store(T *pOutput, T Input) noexceptBurger::SwapEndianinlinestatic
store(volatile T *pOutput, T Input) noexceptBurger::SwapEndianinlinestatic
store_unaligned(T *pOutput, T Input) noexceptBurger::SwapEndianinlinestatic