Kicking it Olde Sküül! Burgerlib on Github Follow Olde Sküül on Twitter Burgerbecky on LinkedIn Burgerbecky on LinkedIn
Loading...
Searching...
No Matches
Burger::FilePCX Member List

This is the complete list of members for Burger::FilePCX, including all inherited members.

AUXTYPEBurger::FilePCXstatic
DecompressPCX(uint8_t *pOutput, uintptr_t uOutputLength, InputMemoryStream *pInput)Burger::FilePCXstatic
DEFAULT_PIXELS_PER_INCHBurger::FilePCXstatic
FilePCX()Burger::FilePCX
FILETYPEBurger::FilePCXstatic
GetEGAPalette(void) constBurger::FilePCXinline
GetEGAPalette(void)Burger::FilePCXinline
GetPalette(void) constBurger::FilePCXinline
GetPalette(void)Burger::FilePCXinline
GetXPixelsPerInch(void) constBurger::FilePCXinline
GetYPixelsPerInch(void) constBurger::FilePCXinline
Load(InputMemoryStream *pInput)Burger::FilePCX
m_EGAPaletteBurger::FilePCXprivate
m_PaletteBurger::FilePCXprivate
m_uXPixelsPerInchBurger::FilePCXprivate
m_uYPixelsPerInchBurger::FilePCXprivate
Merge3Planes(uint8_t *pOutput, const uint8_t *pInput, uintptr_t uWidth)Burger::FilePCXstatic
PCX_VERSION25 enum valueBurger::FilePCX
PCX_VERSION28 enum valueBurger::FilePCX
PCX_VERSION28COLOR enum valueBurger::FilePCX
PCX_VERSION30 enum valueBurger::FilePCX
SetPalette(const RGBWord8_t *pInput, uint_t uStartIndex=0, uint_t uPaletteSize=256)Burger::FilePCXinline
SetPalette(const RGBAWord8_t *pInput, uint_t uStartIndex=0, uint_t uPaletteSize=256)Burger::FilePCXinline
SetXPixelsPerInch(uint16_t uXPixelsPerInch)Burger::FilePCXinline
SetYPixelsPerInch(uint16_t uYPixelsPerInch)Burger::FilePCXinline