Kicking it Olde Sküül! Burgerlib on Github Follow Olde Sküül on Twitter Burgerbecky on LinkedIn Burgerbecky on LinkedIn
Loading...
Searching...
No Matches
Burger::FileBMP Member List

This is the complete list of members for Burger::FileBMP, including all inherited members.

AUXTYPEBurger::FileBMPstatic
BMP_ALPHABITFIELDS enum valueBurger::FileBMP
BMP_BITFIELDS enum valueBurger::FileBMP
BMP_CMYK enum valueBurger::FileBMP
BMP_CMYKRLE8 enum valueBurger::FileBMP
BMP_CMYKTLE4 enum valueBurger::FileBMP
BMP_JPEG enum valueBurger::FileBMP
BMP_PNG enum valueBurger::FileBMP
BMP_RGB enum valueBurger::FileBMP
BMP_RLE4 enum valueBurger::FileBMP
BMP_RLE8 enum valueBurger::FileBMP
CompressRLE8(OutputMemoryStream *pOutput, const uint8_t *pInput, uintptr_t uInputLength, uint_t bSendEOP)Burger::FileBMPstatic
DecompressRLE8(uint8_t *pOutput, uintptr_t uOutputLength, InputMemoryStream *pInput)Burger::FileBMPstatic
DEFAULT_PIXELS_PER_METERBurger::FileBMPstatic
FileBMP()Burger::FileBMP
FILETYPEBurger::FileBMPstatic
GetPalette(void) constBurger::FileBMPinline
GetPalette(void)Burger::FileBMPinline
GetReserved1(void) constBurger::FileBMPinline
GetReserved2(void) constBurger::FileBMPinline
GetXPixelsPerMeter(void) constBurger::FileBMPinline
GetYPixelsPerMeter(void) constBurger::FileBMPinline
Load(Image *pOutput, InputMemoryStream *pInput)Burger::FileBMP
m_iXPixelsPerMeterBurger::FileBMPprivate
m_iYPixelsPerMeterBurger::FileBMPprivate
m_PaletteBurger::FileBMPprivate
m_uColorsImportantBurger::FileBMPprivate
m_uColorsUsedBurger::FileBMPprivate
m_uReserved1Burger::FileBMPprivate
m_uReserved2Burger::FileBMPprivate
Save(OutputMemoryStream *pOutput, const Image *pImage, uint_t bCompression=0)Burger::FileBMP
SetPalette(const RGBWord8_t *pInput, uint_t uStartIndex=0, uint_t uPaletteSize=256)Burger::FileBMPinline
SetPalette(const RGBAWord8_t *pInput, uint_t uStartIndex=0, uint_t uPaletteSize=256)Burger::FileBMPinline
SetReserved1(uint16_t uReserved1)Burger::FileBMPinline
SetReserved2(uint16_t uReserved2)Burger::FileBMPinline
SetXPixelsPerMeter(int32_t iXPixelsPerMeter)Burger::FileBMPinline
SetYPixelsPerMeter(int32_t iYPixelsPerMeter)Burger::FileBMPinline